. . .خوشحال مي شويم در جلسه حضوري پذيراي شما باشيم . . .


مشاورین ما در تمام ساعات شبانه روز آماده اراده خدمات به شما می باشند

دفتر مركزي : اصفهان – خيابان مشتاق دوم – نبش خیابان مهر - ساختمان 201

 36610345 -031                    031-32615824
……………………………………………………………………………………………………………..
   مدیرعامل: مجتبی اکبری
09133179683
  
……………………………………………………………………………………………………………..
 Info@shayangostar.com        
M.akbari@shayangostar.com
……………………………………………………………………………………………………………..
www.shayangostar.com      
.................................................................................................................................
    مدیر فروش نرم افزار  : مهندس مجید زراعتی 
09131279983  
* ضروری